Põhikiri

EESTI LABRADORI RETRIIVERITE TÕUÜHINGU PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Labradori Retriiverite Tõuühing (edaspidi ELRÜ) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle tegevus või huvid on seotud labradori retriiveri tõugu koertega. ELRÜ ingliskeelne nimetus on Estonian Labrador Retriever Club, lühend ELRC.

1.2. ELRÜ juhindub oma tegevuses sellest põhikirjast, Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) normatiivaktidest ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (edaspidi FCI) normatiivdokumentidest.

1.3. ELRÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa.

1.4. ELRÜ on juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss, pangaarved ja oma sümboolika.

1.5. ELRÜ-l on õigus moodustada piirkondlikke allüksusi, mis ei ole juriidilised isikud.

1.6. ELRÜ töökeel on eesti keel.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUSALAD

2.1. ELRÜ eesmärgiks on kaasa aidata labradori retriiveri tõugu koerte kasvatamisele, aretamisele ja pidamisele ning ühendada ja esindada labradori retriiveritega seotud isikuid.

2.2. ELRÜ tegevusalad:

2.2.1. aretustöö ja tõuomaste katsete koordineerimine.

2.2.2. pärilike haiguste statistika koostamine.

2.2.3. labradori retriiveri tõugu koertega seonduva teabe kogumine ja levitamine oma liikmetele ja teistele huvilistele.

2.2.4. näituste, võistluste, koolituste, testide, katsete ja muude ürituste korraldamine.

2.2.5. kontaktide loomine ja hoidmine EKL-i ja teiste tõuühingutega ning väliskontaktide sõlmimine.

3. LIIKMELISUS

3.1. ELRÜ-l on individuaal, kollektiiv- ja auliikmed, kes tunnustavad käesolevat põhikirja. Auliige on vabastatud liikmemaksust.

3.2. ELRÜ liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus ja tasuda liikmeks astumisega seotud maksed.

3.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ELRÜ juhatus.

3.4. Juhatusel on õigus sisseastujat liikmeks mitte vastu võtta andes 14 päeva jooksul kirjaliku vastuse e-kirja või lihtkirja teel koos põhjendusega ning tagastades liikmeks astumisega seotud maksed.

3.5. Sisseastujale, kellele pole juhatus liikmeks astumist kinnitanud, ei laiene selle perioodi jooksul tavaliikme hääleõigus.

3.6. Liikmemaksu tasumist arvestatakse kalendriaasta põhiselt. Liikmemaksu tasumata jätmisel jooksva aasta 1. veebruariks võib juhatus liikme ühingust välja arvata. Liige, kellel on liikmemaks tasumata, kuid keda pole liikmeskonna seast välja arvatud, ei saa osaleda hääletamistel ega olla valitud juhtorganitesse. Juhul kui mõnel juhtorgani liikmel on liikmemaks tasumata peatuvad tema volitused juhtorgani liikmena kuni liikmemaksu tasumiseni. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise muud tingimused otsustab üldkoosolek.

3.7. Liikmel on õigus:

3.7.1. võtta hääleõiguslikult osa ELRÜ üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõne teise ühingu liikme. Üks ELRÜ liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni nelja ELRÜ liiget.

3.7.2. valida ja olla valitud ELRÜ juhtorganitesse.

3.7.3. saada informatsiooni ELRÜ tegevuse kohta.

3.7.4. lahkuda ELRÜ-st esitades juhatusele kirjalikku avalduse.

3.8. Liikmel on kohustus:

3.8.1. täita käesolevat põhikirja ja ELRÜ juhtorganite otsuseid.

3.8.2. tasuda õigeaegselt liikmetele kehtestatud makse.

3.8.3. teatada juhatusele oma isiku- või registrikood ja kontaktandmed ning muudatused neis.

3.9. Liikme võib juhatus ELRÜ-st välja arvata, kui liige:

3.9.1. on eksinud ELRÜ põhikirja, juhtorganite otsuste või EKL-i normatiivaktide ja labradori retriivereid puudutavate eeskirjade vastu.

3.9.2. on kahjustanud ELRÜ mainet või eksinud heade tavade vastu.

3.9.3. ELRÜ-st välja arvatule või lahkunud liikmele ei tagastata liikmeks astumisega seotud makse.

JUHTIMINE

4. ELRÜ kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mille õigused ja kohustused tulenevad seadusest.

4.1. Üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas.

4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette ELRÜ juhatus.

4.2.1. üldkoosoleku toimumisajast ja päevakorrast teavitatakse liikmeid vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ühingu kodulehel.

4.2.2. üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.2.3. üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

4.3. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda põhjust ära näidates juhatus või vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

4.3.1. erakorralise üldkoosoleku toimumisajast ja päevakorrast teavitatakse liikmeid vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ühingu kodulehel.

4.3.2. erakorralise üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.3.3. erakorraline üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

4.4. Üldkoosoleku pädevuses on kõik ELRÜ-ga seotud küsimused, sealhulgas:

4.4.1. ühingu tegevussuundade määramine.

4.4.2. põhikirja muudatuste ja täienduste vastuvõtmine, kui selle poolt on vähemalt pool koosolekul esindatud liikmetest.

4.4.3. juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine.

4.4.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine.

4.4.5. ELRÜ juhatuse liikmete ja asendusliikmete valimine ELRÜ liikmete seast, tagasikutsumine ja ühingust väljaarvamine.

4.4.6. ELRÜ revidendi valimine.

4.4.7. revident ei tohi olla ELRÜ juhatuse liige.

5. ELRÜ juhatus

5.1. ELRÜ juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ELRÜ-d selle igapäevases tegevuses.

5.2. ELRÜ juhatus on 3 kuni 7 liikmeline ja valitakse kolmeks aastaks.

5.2.1. juhatusel on 2 asendusliiget.

5.3. ELRÜ juhatuse pädevuses on:

5.3.1. ELRÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine.

5.3.2. ELRÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine.

5.3.3. tasuliste teenuste hinna määramine, raha kogumine ja laekumise jälgimine.

5.3.4. liikmemaksude laekumise jälgimine.

5.3.5. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe, tõuomaste katsete ja koolituste ning muude ürituste korraldamine.

5.3.6. tõualase kirjanduse ja materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine.

5.3.7. kasvatus- ja aretustöö ning tõuomaste katsete koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine.

5.3.8. ELRÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine.

5.3.9. majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule ja Äriregistrile.

5.3.10. üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine.

5.3.11. üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine.

5.3.12. ELRÜ esindamine, ELRÜ liikmete huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine.

5.3.13. toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine.

5.3.14. põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine.

5.3.15. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

5.3.16. auliikme statuudi koostamine ja kehtestamine ning auliikmete nimetamine.

5.4. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest.

5.5. Juhatuse liige võidakse juhatuse hulgast välja arvata, juhul kui juhatuse liige ei osale füüsiliselt või elektrooniliselt kolmel järjestikusel juhatuse koosolekul.

5.6. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimisel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.

5.7. ELRÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:

5.7.1. juhatab juhatuse istungeid või delegeerib juhatuse istungite juhatamise aseesimehele.

5.7.2. käsutab juhatuse otsuste alusel ELRÜ vahendeid, sõlmib jooksva tegevusega seotud lepinguid, annab välja volikirju.

5.7.3. esindab ELRÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides.

5.7.4. korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. ELRÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja või lihtkirja teel.

5.8. Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada ELRÜ-d kõigis õigustoimingutes, omades selleks juhatuse otsusega antud volitust.

5.9. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt pool juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekud toimuvat vähemalt neli korda aastas, vajadusel sagedamini.

5.10. Juhatusel on õigus koosolekut korraldada ka elektroonilises vormis.

5.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe hääl.

5.12. Juhatuse korralised koosolekud on avatud ühingu liikmetele. Korralise koosoleku kuupäevast ja toimumisajast peab teavitama ühingu liikmeid ELRÜ kodulehel vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist.

6. RAHALISED VAHENDID

6.1. ELRÜ rahalised vahendid moodustavad:

6.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksud.

6.1.2. tulud näituste, ürituste ja kursuste korraldamisest; reklaami, erialakirjanduse ja muu ELRÜ tegevusega seotud materjalide vahendamisest ja realiseerimisest.

6.1.3. sponsorite eraldised.

6.1.4. annetused, kingitused ja lepingulisest tegevusest saadav tulu oma põhikirjaliste tegevusaladega seotud ülesannete täitmisel.

6.2. ELRÜ rahalisi vahendeid kasutatakse ainult ELRÜ juhatuse esimehe või aseesimehe korraldusel ja juhatuse täielikul nõusolekul alljärgnevalt:

6.2.1. kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks.

6.2.2. ELRÜ materiaalsete kulutuste katteks, sh ürituste korraldamisega seotud kulude katteks.

6.2.3. teenuste eest maksmiseks.

6.2.4. töötasude maksmiseks.

7. ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE

7.1. ELRÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01. jaanuaril ja lõpp 31. detsembril.

7.2. ELRÜ teostab raamatupidamist vastavalt seadusandlusele ning ELRÜ juhatus esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist.

7.3. ELRÜ majandustegevust, selle vastavust ELRÜ põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib revident.

7.4. Finantstegevust revideeritakse vähemalt üks kord aastas. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.

8. ELRÜ LIKVIDEERIMINE JA JÄRELEJÄÄNUD VARA JAGAMINE

8.1. ELRÜ likvideerimine ja järelejäänud vara jagamine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

Kinnitatud MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu asutamiskoosolekul Luigel, 22.06.2014.a.

Muudetud MTÜ Eesti Labradori Retriiverite Tõuühingu üldkoosolekul Tallinnas 11.10.2015.a.